How to say in

How to say I love you in Telugu?

నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను


PhraseLanguage
I love you🇬🇧 English
నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను🇮🇳 Telugu

The translation of the I love you in Telugu is నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను.

Related Translations

attribution

Share Your Comments